Náš program

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje na léta 2020 - 2024.

 

 

Z A J I S T Í M E    V Á M    V Í C

 

Dokážeme náš kraj řídit a spravovat ve prospěch Vás občanů!

 

            KSČM je připravena převzít odpovědnost za správu, rozvoj, uspokojování potřeb a zájmů občanů Pardubického kraje. Naši krajští zastupitelé, zvolení na kandidátkách KSČM, po celou dobu novodobě utvořených krajů, zodpovědně prosazovali všestranný rozvoj Pardubického kraje.  Předkládáme vám otevřený volební program, který jasně dokazuje, že jsme tu pro vás.

            Své sliby prosazujeme a obhajujeme na všech úrovních, v obcích, ve městech, na krajích i ve státě. Vážíme si pracovitých a poctivých lidí a prosazujeme jejich zájmy. Pomáháme sociálně slabým a sociálně ohroženým občanům, kteří chtějí pracovat a nezneužívají sociální dávky. Zásadně odmítáme miliardové dary církvím, nepodporujeme zbohatlíky, kteří rozkradli půdu, lesy, vodu, továrny i bytový fond. I v našem kraji podporujeme všechna opatření chránící společensko-kulturní a historické hodnoty našich občanů a zdravé životní prostředí.

 

Zdravotnictví a sociální služby

Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče, posílení terénních sociálních služeb pro seniory a handicapované, stabilizace zdravotnických pracovníků. Stop privatizaci a likvidaci zdravotnických zařízení.

Nadále budeme podporovat výstavbu pavilónů centrálního urgentního příjmu v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, výstavbu nemocnice následné péče v Moravské Třebové s výjezdovou základnou ZZS Pardubického kraje, další stavby a rekonstrukce pavilónů a oddělení ve zdravotnických a sociálních zařízeních v Pardubickém kraji. Trvalou pozornost budeme i nadále věnovat domovům pro seniory, nemocné a hendikepované, včetně rozšíření terénních sociálních služeb.

Podpořili jsme a podpoříme výstavbu nových (v Chrudimi, v Pardubicích – Starých Čívicích, Vysokém Mýtě, v Holicích, v Seči) a rekonstrukci stávajících výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. 

                V sociálních službách se zaměříme především na jejich dostupnost všem potřebným; navýšíme počet lůžek v domovech se zvláštním režimem a posílíme odlehčovací služby. Mimořádnou pozornost věnujeme nejstarší generaci a jejímu komplexnímu zabezpečení. Posílíme služby kontaktních center sociálního poradenství. Chceme rozšířit síť sociálních služeb o novou službu – zařízení pro hendikepované mladé dospělé přecházející z rodinné péče.

 

Doprava a dopravní obslužnost

            Kvalitní a dobře navazující dostupná fungující veřejná doprava.      

            Podpoříme výstavbu nových krajských silnic (napojujících obce k D-35 a obchvaty měst a obcí) a rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy v majetku kraje s maximálním využitím dotací státu a fondů EU. Trváme současně na logické (regionální i místní) koordinaci těchto prací.              

            Podporujeme vznik dopravního uzlu Pardubice s propojením silniční, železniční, letecké a vodní dopravy. Splavnění Labe až do Pardubic včetně vybudování přístavu. Rekonstrukci železničního uzlu Pardubice a rozvoj letiště Pardubice.

            Požadujeme aktivní spolupráci Pardubického kraje s orgány státu s cílem dosažení jeho maximálního podílu na řešení oprav krajských komunikací po výstavbě dálnice D-35, s dotčenými samosprávami města a obcí a občanů kraje na řešení problémů spojených s výstavbou dálnice.             Nekompromisně budeme postupovat proti spekulativním vlastníkům pozemků bránícím výkupu pozemků a budování liniových a dalších veřejně prospěšných staveb v kraji.

                              Školství, výchova, vzdělání a zaměstnanost

            Podporujeme veřejné školství, zvýšení kvality výuky, rozvoj oborů, které chybí na trhu práce a zajištění rovných podmínek pro přístup ke vzdělání pro všechny. Jsme proti financování soukromého a církevního školství z veřejných zdrojů. 

            Podporujeme investice do krajem zřizovaných škol na budování, rekonstrukce a opravy školních budov a zařízení a jejich materiální vybavení. Jsme pro další rozvoj středního odborného  a učňovského školství a jejich větší spolupráci se zaměstnavateli.

            Posílíme krajská stipendia pro nejpotřebnější obory středního odborného  a učňovského školství.           

            Podpoříme organizace zabývající se prací s dětmi a mládeži a mimoškolní zájmovou činností dostupnou pro všechny. Podporujeme volnočasové aktivity dětí a mládeže jako významný prvek v boji proti sociálně patologickým jevům.

            I nadále prosazujeme zpracování koncepce zaměstnanosti. Podpoříme rozvoj lokálních ekonomik a regionálních výrobků, živnostníky a malé podnikatele.                      

 

                        Životní prostředí a zemědělství, rozvoj venkova

            Záleží nám na zdravém životním prostředí, rozvoji a péči o krajinu, ochraně půdy, vodních zdrojů, fauny a flory. Podpoříme ochranu stávajících lesních porostů a výsadbu nových.

                Zásadně se stavíme za rozvoj a lepší podmínky českého zemědělství i českého potravinářského a zpracovatelského průmyslu. Důraz při tom klademe na kvalitu zboží – především potravin.

            Podporujeme řešení zpracovaná krajem zřízeným Institutem environmentálních studií k ochraně půdy, vody, lesů, flóry i fauny. Bojujeme za to, aby se přírodní zdroje včetně vody dostaly pod kontrolu státu, krajů či obcí (za veřejné vlastnictví vodovodů a kanalizací a revizi stávajících smluv).

            Zefektivníme využití odpadů na základě vědeckého poznání a nejmodernějších technologií.

            Jsme pro vyvážený rozvoj venkova a podporu všeho co zajišťuje rozmanitost života na venkově. Navýšíme dotace na program obnovy venkova s důrazem na udržení obchodů se smíšeným zbožím v malých obcích popřípadě podporu pojízdných prodejen s čerstvými potravinami. Maximálně podporujeme občanská sdružení a organizace působící na venkově – kulturní i sportovní sdružení, dobrovolné hasiče, zahrádkáře, včelaře, myslivce a další. Nesouhlasíme s rušením poboček České pošty.

            Podporujeme dobudování kanalizací a čištění odpadních vod v obcích posílením cílených dotačních programů.

                                   

 

Kultura a sport

            Zaměříme na zvýšení dostupnosti kultury a sportu pro všechny a podporu zřizovaných kulturních institucí a zájmových aktivit.

            Podporujeme rekonstrukce objektu Winternitzových automatických mlýnů na budoucí sídlo Východočeské galerie v Pardubicích a Zámku Pardubice s obnovou zámeckých exteriérů a interiérů. Navýšíme podporu krajské, městským a obecním knihovnám. Podporujeme volnočasová kulturní centra a aktivní formy kultury a sportu především pro mladou generaci, vznik spolků a obnovu místních kulturních tradic.

            Zaktualizujeme Koncepci podpory významných festivalů, kulturních a sportovních akcí v kraji a zajistíme stabilní dlouhodobou podporu nejvýznamnějším akcím.

            Upřednostníme budování infrastruktury tělovýchovných a sportovních zařízení včetně zajištění jejich provozu, údržby a obnovy, aby občané (zejména děti a mládež) měli kde sportovat.

            Podpoříme opatření ke zvýšení cestovního ruchu a rozvoji turistiky v Pardubickém kraji.

 

Bezpečnost kraje a Integrovaný záchranný systém

            Naší prioritou je bezpečný život občanů kraje i jeho návštěvníků. Usilujeme o potírání obecné i hospodářské kriminality, drogové závislosti, chuligánství, gamblerství, šikany, násilí na dětech a ženách, podvodech na seniorech, apod. Podporujeme ochranu dětí a seniorů, ale i všechna opatření zvyšující dopravní bezpečnost.

            Podpoříme tvorbu a realizaci plánů boje proti kriminalitě a posílíme podporu složek integrovaného záchranného systému a Policie ČR účelově vázanými dotacemi (např. Policie ČR, HZS, SDH, ZZS).

            Podpoříme dobrovolné hasiče jako součást IZS systémovými účelovými krajskými dotacemi na zkvalitnění výstroje, výzbroje a techniky.

            Vyčleníme finanční prostředky na získání řidičského oprávnění k řízení zásahových vozidel pro členy SDH s účelem stabilizace a udržení akceschopnosti dobrovolných hasičských jednotek.

            Zasadíme se o aktualizaci a zefektivnění krizových plánů a přípravu občanů na řešení krizových situací a zajištění dostatečných krizových zásob.

 

 

          Finance, majetek kraje a kontrolní činnost

 

            Zásadně odmítáme další financování církevního majetku z krajského rozpočtu.

            Dále podporujeme tvorbu rozpočtu s důrazem na zabezpečení zákonných povinností a provozu kraje, maximální možné a účelné investice s využitím všech druhů a možností dotací, navyšování dotačních programů kraje k rozvoji kraje, měst a obcí a udržování zadluženosti v přijatelných mezích.

            Ve spolupráci s městy a obcemi v kraji vytvoříme program na podporu nájemního a sociálního bydlení, i  k zajištění stabilizace pracovníků v potřebných odvětvích (zdravotnictví, školství,apod.)

            Zefektivníme provoz všech krajských zařízení. Zavedeme pokročilý systém řízení investic. Připravíme opatření k větší transparentnosti procesů na kraji.

            Krajský majetek nemusí vydělávat, ale musí sloužit občanům kraje a jeho rozvoji. Zbytný majetek využijeme ve prospěch sociálních věcí, kultury, tělovýchovy, boje s drogovou závislostí, rozvoji turismu i odpočinku.

            Zlepšíme přípravu zásadních investičních akcí. Podstatným způsobem zkvalitníme kontrolní činnost kraje v oblasti jeho investičních staveb a to v průběhu přípravy projektů, výběrových řízení, během realizace i po dokončení staveb.

 

 

 

KSČM chce řídit kraj společně se všemi, kdo chtějí Pardubický kraj skutečně rozvíjet ve prospěch a v zájmu jeho občanů. S politickými subjekty i s občanskou veřejností. Cílem politiky KSČM je prosperující a bezpečný kraj, jeho rovnoměrný rozvoj a spokojení občané.

 

Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019

10. 2. 2019

Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM