Volební program Komunistické strany Čech a Moravy v Pardubicích na léta 2018 – 2022

27. 8. 2018

MĚSTO PRO  ŽIVOT VŠECH GENERACÍ

 

            Vážení spoluobčané,

            Komunistická strany Čech a Moravy Vám předkládá volební program vycházející ze znalostí problémů, které občanům našeho města přináší dnešní doba. Jsou to požadavky a

cíle, které lze splnit. Úspěšnost jejich realizace však bude záviset na výsledku voleb a povolebním složení výkonných a řídících orgánů Zastupitelstva města. Zastupitelé zvolení za KSČM budou usilovat o maximální naplnění těchto programových cílů a jsou připraveni vést rovnoprávný dialog s dalšími politickými stranami a hnutími. Program je otevřený.

 

Doprava a životní prostředí

            V zájmu zdraví a plnohodnotného života všech občanů je podle KSČM nutné sladit požadavky  rozvoje se stavem ŽP. Jednotícím prvkem ekologické politiky KSČM je uchování přírodního bohatství v jeho rozmanitosti při současném zajištění udržitelného rozvoje společenského života i ambicí jednotlivců.

 

DOPRAVA

            Zastupitelé za KSČM budou usilovat a podpoří:

 

*          výstavbu obchvatů města Pardubic

*          pravidelnou a cílenou údržbu městských komunikací a chodníků

*          rozšíření integrovanému dopravnímu systému za podmínek jeho ekonomické přijatelnosti a zachování místních tratí a linek pro osobní přepravu 

*          rozvoj ekologické dopravy ve městě a další výstavbu cyklostezek

*          výstavbu městských parkovacích domů, revitalizaci stávajících parkovišť

*          trasování linek MHD podle potřeb občanů, podpoříme zavedení přestupních   jízdenek

*          zachování slev jízdného v prostředcích městské hromadné dopravy pro žáky a             seniory.

*          vybudování digitálního informačního systému na linkách MHD

*          realizace nového autobusového nádraží vedle České pošty

*          další rozvoj páteřního mezinárodního letiště Pardubice

*          splavnění řeky Labe a výstavbu říčního přístavu Pardubice

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 Zastupitelé za KSČM budou usilovat a podpoří:

*          otevřenou informační politiku v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí umožňující občanům podílet se na hledání optimálních řešení v souvislosti s rozvojem města

*          zvýšení počtu   kontejnerových stanovišť na separovaný odpad

*          rozšíření sběru bioodpadů

          

*          pravidelnou údržbu a revitalizaci zelených ploch, parků, lesoparků a      meziblokových prostor

*          posilovat informovanost občanů o separaci domovního odpadu

*          nezahušťovat výstavbu na úkor zelených plocha zejména v centrální části města

 

BYDLENÍ

            Vycházíme ze zásady, že bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Město je povinno řádně hospodařit a nakládat s vlastním bytovým fondem k uspokojování těchto potřeb a plnění sociální funkce města v bytové politice.

 

Zastupitelé za KSČM budou usilovat a podpoří:

 

*          pokračování oprav bytového fondu města, včetně rekonstrukcí a zateplování domů

*          pravidlo, aby příjmy z nájmu byly vraceny do zkvalitnění bydlení

*          výstavbu městských nájemních bytových domů, především bytů pro mladé rodiny, seniory a        sociálně slabé s regulovaným nájemným

*          vytváření vhodných podmínek pro družstevní výstavbu bytových domů a individuální      bydlení v rodinných domech

*          zpracování koncepce bydlení ve městě

*          zastavení prodeje městských bytů

 

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST

            Program politiky KSČM je zaměřen především na ochranu zájmů sociálně slabých a sociálně ohrožených občanů, jejichž životní podmínky se zhoršují nebo stagnují a jsou často vystaveni byrokratickému jednání. KSČM odmítá uplatňování tržních vztahů ve zdravotnictví a sociálních službách. Prosazuje sociální spravedlnost a jistoty.

Zastupitelé za KSČM budou usilovat a podpoří:

 *          rozšiřování sociální péče a služeb potřebným občanům nejen ve stávajících zařízeních, ale i v jejich vlastním sociálním prostředí

*          trvalé zvyšování kvality sociálních služeb včetně kontroly poskytované péče

*          činnosti azylových domů a  systémové řešení problematiky bezdomovectví

*          rozšíření kapacit Domovů důchodců, případně budování dalších zařízení pro přestárlé a zdravotně handicapované občany prioritně zřizované a provozované městem

*          pokračovat v rozšiřování bezbariérovosti města a úřadů

*          rozšiřování chráněného bydlení a chráněných dílen v zájmu zapojení handicapovaných   

občanů do plnohodnotného života

*          sociální podnikání

*          ubytovny a noclehárny pro osamělé a týrané osoby

 

EKONOMICKÝ A HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

považujeme za základní podmínku tvorby prostředků pro zajištění potřeb občanů, udržení životní úrovně obyvatel a sociálního programu.

 Zastupitelé za KSČM budou usilovat a podpoří:

 *          zajištění finančních prostředků na rozvoj, investice a spolufinancování dotací EU,             státu  a Pardubického kraje
*          územní plán příznivý rozvojovým a podnikatelským aktivitám
*          přípravu rozvojových území pro nové ekonomické aktivity a budoucí tvorbu pracovních

            příležitostí
*          materiální a legislativní podporu začínajících malých a středních podnikatelů
*          udržení přiměřené prosperity akciových společností Služby, DPmP a  RF a  jejich

            zachování ve vlastnictví města
*          nepřipustit vliv korupčního prostředí důslednou otevřeností a transparentností veřejných  zakázek
*          zamezení nákupu zbytečných studií, rozborů, auditů a ve větším rozsahu využívat znalostí   a        potenciálu zaměstnanců města a městských organizací
*          snižování provozních nákladů Magistrátu města Pardubice a městských organizací.

*          důslednou  kontrolu dodržování nabídkové ceny, požadované kvality zakázek města a jeho organizací

*          regulaci nájemného v městských nebytových prostorách ke kvalitativnímu ovlivnění skladby  obchodů a služeb v jednotlivých obvodech města a v součinností s nimi

 

 

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

      Naším cílem je udržovat v dobrém stavu školská zařízení, kulturní domy, sportovní haly i venkovní sportoviště a nepřipustit změny jejich užívání k jiným účelům. Plánovitě vynakládat finanční prostředky města na modernizaci těchto zařízení a jejich přístupnost široké veřejnosti všech věkových kategorií.

 Zastupitelé za KSČM budou usilovat a podpoří:

 *          zachování optimální sítě školských a předškolních zařízení, stanovení jasných pravidel

při rozhodování o případném slučování či rušení škol s důrazem na upřednostnění

vzdělávacích potřeb dětí a pracovních podmínek pedagogů před čistě ekonomickými

hledisky

*          dostupnost stravování žáků ve školních jídelnách včetně podpora akce obědy zdarma, přiměřenou výši úhrady za pobyt dětí ve školních družinách

*          různé formy celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku pro seniory

*          činnost klubů důchodců ve všech částech města

*          udržení a zlepšování podmínek pro  aktivity dětí a mladých k využití volného času formou sportovních i zájmových činností   ve školách, ve sportovních oddílech, domech dětí a mládeže a kulturních domech

*          finanční dotace  na amatérské umělecké a sportovní činnosti ve městě

*          pokračování tradičních akcí přehlídek a soutěží hudebních, tanečních a pěveckých

souborů,  koncerty i oceňování nejlepších výsledků a talentů

*          budování nových, rekonstrukci  a modernizaci stávajících sportovišť

 

PODÍL OBČANÚ NA SPRÁVĚ MĚSTA A JEJICH BEZPEČNOST

KSČM prosazuje politický systém vycházející z plurality názorů a jejich svobodného uplatňování. Nikdo nesmí být vylučován z procesu řešení společenských problémů a hledání cest rozvoje společnosti. KSČM podporuje rozvoj samosprávy, přiblížení veřejné správy občanům a jejich rovné právo v přístupu k objektivním informacím. Považujeme za nezbytné, aby se občané ve svém soukromí i na ulici cítili bezpečně a měli jistotu, že v případě nouze nebo jiného akutního nebezpečí nebo ohrožení naleznou potřebnou ochranu a pomoc.

 Zastupitelé za KSČM budou usilovat a podpoří:

 

*          demokratické a průhledné principy rozhodování a informování občanů

*          poměrné zastoupení v samosprávných orgánech města, výborech zastupitelstva a komisích rady při respektování výsledku voleb

*          všestranné zapojování občanů včetně mládeže do řešení problémů ve městě, k tomu

využívat osvědčenou činnost Osadních výborů, Rady seniorů, Dětské parlamenty

*          podporu přímé demokracie včetně místního referenda v zásadních otázkách, které jsou v kompetenci samosprávy a nejsou omezeny legislativou

*          zvýšení bezpečnosti občanů zkvalitněním práce Městské. policie a její součinnosti s           Policií    ČR
*          řešení problémových lokalit včetně sousedských a mezilidských vztahů spolupráci

            vlastníků bytového. fondu, státních a veřejných institucí
*          podporu prevence kriminality a omezení hazardu
*          trvalou podporu integrovaného záchranného systému

*          zkvalitnění práce magistrátu s cílem dosáhnout označení "přívětivý úřad pro občany".
 

Vážení spoluobčané, jsme připraveni prosazovat náš program, důsledně obhajovat Vaše zájmy  a potřeby a řešit problémy našeho města. Program je otevřený i pro další vaše náměty a doporučení, o kterých se s vámi budeme průběžně radit. Váš hlas pro volební program Komunistické strany Čech a Moravy je hlasem pro rozvoj a budoucnost našeho města.